2018. 10. 22. hétfő
   
méret

Keresés

Önkormányzati ügyek

ÁROP pályázat tájékoztató

     Gellénháza Önkormányzata " A helyi konzultatív mechanizmus fejlesztésének lehetőségei a döntés-előkészítési és végrehajtási feladatok informatikai, igazgatásszervezési támogatására és a költségvetési tervezés rendszerszemléletű átalakítása az erőforrások hatékony felhasználására" címmel nyújtott be pályázatot az Új Magyarország Fejlesztési Terv, Államreform operatív program keretében, 9 000 000 Ft értékben.

A pályázat célja új működési mechanizmusok kidolgozása, mely által támogató informatikai eszközök felhasználásával biztosítható legyen a Körjegyzőség eddigiekhez képest hatékony, modernebb működése.
- javuljon a hivatal döntés-előkészítő, kiszolgáló és végrehajtó tevékenysége.
- a költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása
- a partnerség erősítése.


A projekt megvalósítása során kialakult egy olyan informatikai rendszer, melyen különböző szereplők- hivatal dolgozói, képviselők, polgármesterek, civil szervezetek és az állampolgárok egy felületen tudnak kommunikálni.

A projekt megvalósításának időtartama: 2008.12.01.-2009.08.31.

Gellénháza Önkormányzata ÁROP-1.A.2/A-2008-0127 jelű pályázatával
 8 280 000 Ft összegű támogatást nyert, melyet  a Magyar Állam és az  az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap biztosít
 Kedvezményezett neve: Gellénháza Község Önkormányzata
Elérhetőség:8981. Gellénháza, Kossuth út 2.
Internet: http://korjegyzoseg.gellenhaza.hu

Támogató: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Elérhetőség: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
ÚMFT Infovonal: 06-40/638-638
Internet: www.nfu.hu

Közreműködő szervezet: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.
Elérhetőség: 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.
Telefon: (1)224-3221 Fax: (1)224-3115
Internet: www.vati.hu         

Hiperhivatkozások:   www.nfu.hu   www.vati.hu

Bővebben: ÁROP pályázat tájékoztató

   

Biomassza erőmű

A tervezett bioerőműben a biomassza tüzelés speciális kazánban történik. A kazánban termelt magas paraméterű gőzt gőzturbinába vezetik, a turbina pedig egy 20 MW villamos teljesítményű generátort hajt. A termelt villamos energia önfogyasztáson felüli részét az ÉDÁSZ ZRt. hálózatába táplálják be.

A turbinából távozó fáradt gőzt keverőkondenzátorba vezetik, ahol lecsapódik, majd az így keletkező kondenzátum visszakerül a ciklusba. Az alkalmazott technológiából eredően a hűtési rendszer kedvező, víztakarékos. A gőz és a kondenzátum zárt körben kering, vízveszteség csak a tömítetlenségeken fordulhat elő.

Az előzetes környezeti vizsgálati dokumentáció a Megbízó által szolgáltatott adatok, a helyszíni bejárás, vizsgálat tapasztalatai, valamint a helyszíni mérések eredményei felhasználásával készült a vonatkozó jogszabály előírásainak figyelembe vételével.

közérthető összefoglalás

előzetes környezeti vizsgálat

építési hulladékbejelentő lap

kiegészítés előzetes környezeti vizsgálathoz

kiegészítés zaj táblázat

elrendezés

hőséma

helyszínrajz

látványterv

 ENGEDMÉNYES ÉS A PROJEKT TULAJDONOSA:

 Neve: GELLÉNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 Címe: 8981 Gellénháza, Kossuth L. u. 2.
 Telefon száma: (92)-566-027

 

A VIZSGÁLATOT MEGRENDELTE:

 Neve: GELLÉNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 Címe: 8981 Gellénháza, Kossuth L. u. 2.
 Telefon száma: (92)-566-027

A VIZSGÁLATOT VÉGEZTE:

 Neve: MILROL Kft.
 Címe: 6000 Kecskemét, Daru u. 1
 Levélcíme: 6000 Kecskemét, Daru u. 1
 Telefon: (1) 788-8138
 Fax: (1) 788-8138
  
 Neve: S  + N MANAGEMENT Kft.
 Címe: 1012 Budapest, Várfok u. 7
 Levélcíme: 1012 Budapest, Várfok u. 7
 Telefon: (1) 224-0690
 Fax: (1) 224-0695

A VIZSGÁLAT HELYSZÍNE:


 Gellénháza település közigazgatási területének és környezetének a tervezett beruházással érintett területei..
  
A VIZSGÁLAT IDŐPONTJA:


 2008. február március hónap

A VIZSGÁLAT CÉLJA:

 A Megbízó által Gellénháza külterületére tervezett bioerőmű előzetes környezeti vizsgálatának elvégzése helyszíni vizsgálat és a Megbízó adatszolgáltatása alapján. Előzetes környezeti vizsgálati dokumentáció összeállítása a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 4. számú mellékletének megfelelő tartalommal.
  
A VIZSGÁLATBAN RÉSZTVEVŐK:


A Megbízó felelős képviselői: Bibók Roland ügyvezető
A vizsgálatot vezette, és a tanulmányt készítette: Tallér Ferenc ügyvezető igazgató
A vizsgálatban közreműködött: Janó István környezetvédelmi szakértő

Felelős vezető Tallér Ferenc ügyvezető igazgató

A FELHASZNÁLT ÜZEMI ADATOK FORRÁSA:

A Megbízó képviselőjének írásbeli és szóbeli adatközlése, helyszíni szemle és mérés tapasztalatai és eredményei.

A DOKUMENTUM AZONOSÍTÁSA:
Dokumentum fájl neve: 
Készült  6 hiteles példányban.
Tartalmaz 39 számozott oldalt.
Azonos a(z)  példánnyal.

A vizsgálati jelentésről másolatot készíteni, annak adatait, megállapításait felhasználni csak a vizsgálatot megrendelő tudtával és engedélyével szabad. A vizsgálati jelentésben történő bárminemű javítás, módosítás a jelentést kia-dó írásbeli engedélye nélkül tilos. A vizsgálati jelentés a megbízó által szolgáltatott technológiai, üzemviteli és egyéb üzemi jellemzők, mint alapadatok felhasználásával készült. A vizsgálati eredmények ezen feltételek teljesülé-se esetén értelmezendőek.
 


TARTALOMJEGYZÉK

 

I. Előzmények
II. A tervezett tevékenység rövid ismertetése
III. A tervezett beruházás ismertetése
IV. A telepítés időszakában várható munkák
V. A tervezett beruházás helyszíne
VI. A tervezett beruházás környezet használatai és környezet terhelései

 

 

MELLÉKLETEK

 

- I Melléklet: A tervezett beruházás telephelyének átnézeti rajza
- II. Melléklet: A vizsgált telephely tulajdoni lapjai
- III. Melléklet: Környezetvédelmi felülvizsgálat végzésére vonatkozó feljogosítás
- IV. Melléklet: A tervezett létesítmény helyszínrajza
- V. Melléklet: A tervezett létesítmény látványterve
- VI. Melléklet: Zajvédelmi átnézeti helyszínrajz
- VII. Melléklet: Zajvédelmi hatásterület

 

 


 

1. ELŐZMÉNYEK

A tervezett bioerőműben a biomassza tüzelés speciális kazánban történik. A kazánban termelt magas paraméterű gőzt gőzturbinába vezetik, a turbina pedig egy 20 MW villamos teljesítményű generátort hajt. A termelt villamos energia önfogyasztáson felüli részét az ÉDÁSZ ZRt. hálózatába táplálják be.

A turbinából távozó fáradt gőzt keverőkondenzátorba vezetik, ahol lecsapódik, majd az így keletkező kondenzátum visszakerül a ciklusba. Az alkalmazott technológiából eredően a hűtési rendszer kedvező, víztakarékos. A gőz és a kondenzátum zárt körben kering, vízveszteség csak a tömítetlenségeken fordulhat elő.

Az előzetes környezeti vizsgálati dokumentáció a Megbízó által szolgáltatott adatok, a helyszíni bejárás, vizsgálat tapasztalatai, valamint a helyszíni mérések eredményei felhasználásával készült a vonatkozó jogszabály előírásainak figyelembe vételével.
 


2. A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG RÖVID ISMERTETÉSE ÉS SZÜKSÉGESSÉGÉNEK INDOKLÁSA

 

Napjaink növekvő energia igénye az energiahordozó tartalékaink egyre nagyobb mértékű kiaknázását és kihasználását idézi elő. Az energia előállítás döntő mértékben fosszilis energiaforrások felhasználásával történik. Ismeretes, hogy ezeknek az energiaforrásoknak a mennyisége véges, a gazdaságosan és kis környezeti kockázattal kitermelhető és használható rész már napjainkra ki is merült. A fenntartható fejlődés elvét követve az energia előállítás nem alapozható a fosszilis energiaforrások kizárólagos használatára. A hagyományos energiaforrások használatának az egyre nehezebbé váló hozzáférhetőségen túlmenően igen jelentős környezeti kockázatai is vannak. Ismeretes a szénalapú energia előállítás komoly környezeti hatása. A globális mértékben jelentkező savas esőt és légköri felmelegedést döntően az energiatermelés légszennyező anyag kibocsátásai idézik elő. Bár ez a környezeti hatás napjainkban hatékony műszaki beavatkozással jelentősen lecsökkenthető, de ez olyan mértékben növeli meg az előállított energia árát, amely bizonyos térségekben megfizethetetlenné válik.

A fenti hatásokat és ezek jelentőségét felismerve a fejlett országok, élükön az Európai Unió országai, kiemelt figyelmet fordítanak az energiapolitikájuk alakítása során a megújuló energiaforrások fokozott kihasználására. Ezek közül is kiemelten kezelik a biomassza és a biogáz hasznosítását, amely már napjainkban is jelentős részarányt képvisel a fejlett országok energiatermelésében. Hazánknak, mint energiaforrásokban szegény országnak, kiemelten fontos érdeke az megújuló energiaforrások részarányának a növelése az energiatermelésben. A gazdaság tervezett növekedése az energiafelhasználást vonja maga után, amely hosszútávon a jelenlegi energiatermelő struktúrával nem lesz kielégíthető.

A tervezett beruházás célja egy bioerőmű létesítése Gellénháza térségében, amely alapjául szolgálhat ennek a megújuló energiaforrásnak a szélesebb körben történő elterjesztéshez, és összhangban van a második Nemzeti Környezetvédelmi Program célkitűzésével is. A tervezett létesítmény egy biomassza tüzelésű erőmű lesz, amely a térségben keletkező hulladék fa típusú alapanyagokból megújuló villamos energiát állít elő. Az erőmű műszakilag alkalmas hőkiadásra is. A tervezett beruházás elősegíti a fakitermelés és feldolgozás során keletkező hulladék hasznosítását.
 

3. A TERVEZETT BERUHÁZÁS ISMERTETÉSE

A tervezett beruházás létesítményeinek a léptékhelyes elrendezési- és a helyszínrajzát a 4. számú melléklet mutatja. Az alábbi ábra tervezett beruházás főbb egységeit tünteti fel.


 

A tervezett beruházás telephelyének a megközelítése Gellénháza felöl jövő szervizútról történik. A tervezett bioerőmű telephelyének elhelyezkedését az 1. számú átnézeti rajz mutatja. A beérkező és a távozó tehergépjárművek mérlegelése az 1. számmal jelölt portaépületnél telepített hídmérlegen történik. A járművek a beszállított fa aprítékot ezt követően a 3. számú fogadó helyre ürítik. A fogadóhelyről szállítószalag juttatja a fa aprítékot a 2. számú fatérre. Innen a gépesített fatérről felhordó szalag juttatja az aprítékot a rostára (3), majd szállítószalagon a tüzelőanyag a kazánházba (4) jut, melyhez közvetlenül kapcsolódik a turbinagépház (5), és a villamos berendezéseknek, szociális helyiségeknek, irodáknak, valamint a vezénylőteremnek helyt adó épület (6). A turbinagépház közvetlen közelében kerül elhelyezésre a kondenzátor és a hűtőtorony (7). A 8. számú épületben kerül elhelyezésre a segédkazán és a tápvíz előkészítő berendezések.

3.1. A TERVEZETT LÉTESÍTMÉNYEK ÉS A BERUHÁZÁS FŐBB JELLEMZŐI

3.1.1. A TERVEZETT BIOERŐMŰ ALAPANYAGAI

A tervezett bioerőműben tüzelőanyagként fa aprítékot használnak, a villamos energia termeléshez szükséges nagynyomású gőz előállításához vizet vételeznek. Vízre lesz szükség a szociális létesítményekben is. Az alábbi mennyiségek felhasználása várható.

A beszállított fa apríték éves tervezett mennyisége    290.000 tonna.

A szociális célú vízigény:      5 m3/nap
 

A technológiai célú vízigény:     11 m3/h,
 amelynek a megoszlása az alábbi
 - pótvíz (tápvíz)        4 m3/h
 - sómentes víz a segédhűtőre       7 m3/h

A vízigény kielégítése a telephely meglévő kútjából történik, a szükséges minőségű vizek előállításához vízkezelő egység kerül telepítésre.

3.1.2. A TERVEZETT BIOERŐMŰ FONTOSABB LÉTESÍTMÉNYEI

A tervezett bioerőmű főbb létesítményei a következők lesznek.

- Kazánház, gépház és központi épület
- Vízkezelő és segédkazánház
- Szivattyúház és műhelyépület
- Hűtőtorony
- Fa apríték fogadó
- Fa apríték adagoló
- Rosta épület
- Fűrészpor siló
- Fűrészpor fogadó
- Porta
- Technológiai szállítószalagok
- Hulladék tárolók

Az egyes létesítmények telephelyen belüli elrendezését a 4. számú mellékletként csatolt helyszínrajz mutatja, a tervezett beruházás létesítményeinek a képe az 5. számú mellékletként csatolt látványterven látható.

Az egyes létesítmények tervezett funkcióját és kivitelezését az alábbiakban részletezzük.

Kazánház, gépház és központi épület

Ez a három önálló funkcióval rendelkező épületrész közvetlenül egymás mellé épül.

A kazánház az épület 35 m magas épületrésze egylégterű, ipari csarnok, amely a fa apríték tüzelésű kazán befogadására szolgál. A kazán 80 t/h gőz teljesítményű, a névleges bemenő hőteljesítménye 70 MW. A kazánházhoz a technológiailag hozzátartozó szabadtéri berendezés, az elektrosztatikus porleválasztó és a 40 m magas kémény kapcsolódik. A kazán táplálása az épület észak-keleti falán becsatlakozó szállítószalagon keresztül történik.

A kazánház mellé tűzgátló fallal elválasztva közvetlenül épül a gépház épülete.
A gépházba a következő berendezések kerülnek telepítésre: turbina-generátor és kondenzátor a turbina asztalon, a kondenzvíz szivattyúk pedig az asztal alatti 3 m mély aknába kerülnek elhelyezésre. A turbinatér daruzott ipari csarnok. A tervezett daru teherbírása 16 tonna, horogmagassága 8 m.

A gépház szintjén műhely, raktár és a hőközpont helyiségei kerülnek kialakításra.
 

A központi épület kétszintes épületrésze vegyes funkciójú. A földszinten trafókat, frekvenciaváltó és kapcsoló helyiséget, valamint bemutató termet és üzemi WC csoportot alakítanak ki. A bemutató terem a bioerőmű látogatóinak fogadására, az üzem ismertetésére szolgál. Az emeleten fekete-fehér rendszerű férfi és női öltözőt terveznek. Ebben az épületben helyezkednek el a vezénylő- és az irányítástechnikai relé helyiség, a tárgyaló és irodák, valamint az étkező, teakonyha és irattár helyiségei. Az emeleti helyiségek egy részéhez nyitott, burkolt terasz kapcsolódik.

Vízkezelő és segédkazánház

Ez a két funkció egy egyszintes épületbe kerül telepítésre. A vízkezelő épületrészbe tartályok, szűrők és az ezeket kiszolgáló, ellenőrző gépek, műszerek kapnak helyet. Az épületrész acél tartószerkezetes acél nyílászárókkal, hőszigetelt trapézlemez homlokzat, illetve tetőburkolattal kerül megépítésre.

Az indítókazán befogadására szolgáló épületrész, a segédkazánház, a vízkezelőtől tűzgátló fallal kerül leválasztásra és egy helyiségből áll. Itt lesz elhelyezve egy 7 t/h gőz teljesítményű, 5 MW bemenő hőteljesítményű gáztüzelésű gőzkazán, amelynek a lemezkéménye épületen kívül áll. A segédkazán tüzelése konténeres PB gázzal történik. Az indítókazán fölött, a tetőn található a táptartály, ami egy hágcsó segítségével közelíthető meg. Az épületrész falazott falszerkezetű, monolit vasbeton födémes lesz, acél nyílászárókkal, táblás fémlemez burkolattal. Az indítókazánnak egy 15 méter magas, 1,0 méter átmérőjű kéménye lesz.

Szivattyúház és műhelyépület

Ez az épület egyszintes lesz és három külön funkciójú részt foglal magába. A műhely a telephelyen dolgozó gépek tárolására, szervízelésére szolgál. Az olajtárolóban a gépek üzemanyagát tartalmazó tartályt helyezik el. Az épület falazott falszerkezetű, monolit vasbeton födémes lesz acél nyílászárókkal, homokszínű táblás fémlemez burkolattal.

Hűtőtorony

A hűtőtorony épületét a szabadba tervezik, a technológiája kétcellás Heller-Forgó típusú száraz rendszerű lesz.

Az épület jellemző méretei:
 Beépített alapterület:  373 m2
 Párkány magasság:      +14,21 m

A hűtőtorony alapozásának módja: monolit vasbeton pontalap. A két hosszfal mentén kialakítandó padlócsatornát egyben a homlokzati pillérek alapozására is felhasználják. Az építményen belüli földalatti tartály alapja szintén monolit vasbeton szerkezetű, melyhez a tartályt a talajvíz miatt felúszás miatt le fogják horgonyozni.
 
Az acélszerkezetű épület tartóoszlopai a technológia berendezésekre méretezettek. A két végfal kialakítása légtömör acél trapézlemezzel burkolva történik.

A hosszanti oldalon a hőátadó felületet tartalmazó hűtődelták csőrendszere alkotja a homlokzatot. A kezelő szintek bordázott acéllemezzel, sík acéllemezzel és fényáteresztő járdaráccsal fedettek.

Fa apríték fogadó

A fa apríték fogadó a terepszint alatt helyezkedik el, részben nyitott, részben zárt vasbeton „medence”. Mellette épül egy, illetve kétszintes aprító gépház. Ebben az épületben az egyszintes gépház mellett lesz a földszinten egy élező műhely és egy kétnemű szociális blokk, az emeleten a diszpécser, valamint tartózkodó helyiség. A kétszintes épületrész fűtött. Az épület falazott falszerkezetű, monolit vasbeton födémes, hőhídmentes acél nyílászárókkal, homokszínű táblás fémlemez burkolattal. Az apríték fogadó részbeni lefedése, lezárása acélszerkezetre szerelt trapézlemezzel történik.

Fa apríték adagoló

Az apríték adagoló a terepszint alatt helyezkedik el, részben nyitott, részben zárt vasbeton „medence”. Az apríték adagoló rampájának lefedése, lezárása acélszerkezetre szerelt trapézlemezzel történik.

   

Ügyleírások