2018. 11. 12. hétfő
   
méret

Keresés

Területrendezési terv

Belterületi szabályozási terv

Településrendezési terv kép 

HÉSZ

Külterületi szabályozási terv

Szerkezeti terv

Gellénháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. §-ban,
valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben kapott
felhatalmazás alapján az építés helyi rendjének biztosítása érdekében - az országos szabályoknak
megfelelően, illetve az azokban megengedett eltérésekkel a település közigazgatási területének
felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek
védelmével kapcsolatos, a telkekhez füzödő sajátos helyi követelményeket, jogokat és
kötelezettségeket magába foglalóan - az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja meg.


A RENDELET HATÁLYA

1. §
(1) A rendelet hatálya Gellénháza Község teljes közigazgatási területére kiterjed.
(2) A rendelet hatálya alá eső területen területet alakítani, építményt, építmény részt, épületet
tervezni, kivitelezni, építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni, lebontani,
használni vagy elmozdítani, valamint mindezekre hatósági engedélyt adni az országos érvényű
rendelkezések megtartása mellett csak és kizárólag e rendelet és a hozzá tartozó szabályozási
tervek (továbbiakban tervek) ▪ együttes alkalmazhatóságával szabad.
▪ Szabályozási tervek:
Sza-1 jelű, Külterületi Szabályozási Terv M=1:4.000
Sza-2 Belterület Szabályozási Terve M=1:2.000
(3) A rendelet területi és tárgyi hatályát érintᔐen minden természetes és jogi személyre nézve
kötelező előírásokat tartalmaz, amelyek alól az első fokú építési hatóság – jegyző - csak azon a
területen és csak abban a körben biztosíthat eseti eltérést, ahol, és amely tárgyat érintően erre az
önkormányzati rendelet kifejezetten feljogosítja.
(4) A csillaggal jelölt szabályozási elemek OTÉK-ban foglalt határértékeknél megengedőbb értékek,
melyekhez a minisztériumi hozzájárulást a Nyugat-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal
Állami Főépítésze 449/2006 számú hozzájárulásában megadta.
I. FEJEZET
ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
2. §
(1) Az építési engedélykérelmekhez a 45/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 5. §-ában meghatározott „Új
építmény esetén az építési engedélyezési tervdokumentációnak különösen az alábbiakat kell
tartalmaznia:1. -17. felsorolt pontok, az alábbi műszaki munkarészekkel egészülnek ki:
a.) A település teljes területe bányatelek, így bármely építés esetén ki kell kérni a Pécsi
Bányakapitányság szakvéleményét, továbbá azon belföldi vagy külföldi jogi- és természetes
személy, valamint ezek jogi személyiség nélküli társaságá(ai)nak állásfoglalását,
mellyel(melyekkel) az illetékes miniszter koncessziós szerződést kötött.
Jóváhagyás időpontjában MOL Rt.
2.
b.) Bármely építmény, épület építési engedélyezési eljárása során be kell szerezni a megyei
főépítész szakmai véleményét a következő övezetekben és területeken:
■ kisvárosi lakóterületen,
■ településközpont vegyes területen,
■ különleges területen,
■ zöldterületen,
■ helyi védett épületek esetén,
■ a kiemelt településképi részletek mentén,
■ illetve minden olyan esetben, amikor az építési hatóság úgy ítéli meg, hogy a tervezett
létesítmény a környezetétöl tetőhajlásszög, tetőforma, anyaghasználat, homlokzati színek
vonatkozásában jelentősen eltér.
c.) Kertépítészeti, illeszkedési tervet a
■ különleges területen,
■ zöldterületeken,
■ külterületen bármilyen építési engedély kérelemhez.
Kertépítészeti, illeszkedési terv tartalmát ld. 3. számú függelékben
d.) A Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal állásfoglalását, a vonatkozó jogszabályban
meghatározott esetekben.
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV tv.
e.) A benövényesítést igazoló fotó(ka)t mindenütt, ahol beültetési kötelezettséget, kötelező
védőfásítást illetve zöldfelületként kialakítandó területrészt ír elő ír  e rendelet.
Beültetési kötelezettségre, kötelező védőfásításra, illetve zöldfelületként kialakítandó területrészre vonatkozó
előírást ld. jelen rendelet 5.§ (8), (9), (10), (11) bekezdéseiben;
f.) Sugárzás céljára (adóantenna) is felhasználni kívánt antenna létesítése esetén, a létesítést
megelőzően minden esetben be kell szerezni a HVK Hadműveleti Főcsoportfőnökség és a HM
Katonai Légügyi Hivatal szakhatósági hozzájárulását. A szakhatósághoz benyújtott kérelem
tartalmát a 1. számú melléklet tartalmazza.
ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYKÉRELMEK ELBÍRÁLÁSÁNAK SZABÁLYAI
3. §
(1) Az építésügyi hatóság a kérelem elbírálása során vizsgálja mindazon szempontokat, melyeket
számára a 46/1997. (XII.29.) KTM rendelet kötelezᔐen meghatároz.
(2) Azokon a területeken, ahol a terület-felhasználás vagy az építés minősége a szabályozási
terven jelöltek szerint megváltozik, építés csak a változásnak megfelelően engedélyezhető.
(3) Azokon a beépítésre szánt területeken, melyeken az építés a 6. 7. 8. 9. §- ban részletezett
feltételei nem biztosítottak építési engedély nem adható, elvi építési engedély igen, de ez esetben
az építés feltételeit a határozatban közölni kell.
(4) Épület építése csak olyan telken engedélyezhető, amelynek közterületről vagy magánútról
gépjárművel közvetlenül történő megközelítése biztosított.
(5) Azon kialakult esetekben, ahol az építmények-, épületek közti távolság kisebb, mint az OTÉK
36. § (2) bekezdésében meghatározott távolság, az építési engedélyezési eljárás során minden
esetben be kell szerezni tűzvédelmi szakhatósági véleményt.
(6) Minden beépítésre szánt területen az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek
rendeltetésszerű használatához a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 42. §-ában meghatározott
mértékű járműtárolót, gépkocsi várakozó helyet és rendszeres teherszállítás esetén rakodóhelyet kell
biztosítani.
3.
(7) A közigazgatási terület beépítésre nem szánt területein – külterületen –tömör kerítés nem
létesíthető, a kerítés magassága legfeljebb 2,0 m lehet.
A kerítésépítéssel kapcsolatban a Legfelsőbb Bíróság 6840. számú elvi állásfoglalása:
Bírósági hatáskörbe tartozik a szomszédos telkeket elválasztó kerítés létesítése, illetőleg visszaállítása tárgyában
keletkezett jogvita elbírálása. Az építésügyi hatóság csak városrendezési, közbiztonsági, továbbá más közérdekből, illetőleg
a használat módja miatt rendelhet el, vagy tilthatja meg az építési telek határán kerítés létesítését
[ Ptk. 7. §, Ptk. 6. §, OÉSZ 73. § (2) bek.]
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
4.§
(1) A szabályozási tervlapokon kötelező erejű szabályozási elemek módosítása a helyi építési
szabályzat és a szabályozási terv módosítását vonja maga után.
(2) A kötelező szabályozási elemek a következők:
■ a terv határa, közigazgatási határvonal;
■ szabályozási vonal - közterületet nem közterülettől elválasztó vonal:
- meglévő, megmaradó ingatlanhatár,
- újonnan kialakított, módosított határok,
■ eltérő terület-felhasználási módok, területegységek határa,
■ építési övezet határa;
■ területegységre, építési övezetre vonatkozó előírások;
■ építési hely határa (az övezetenkénti előírások paraméterei szerint, a kialakult vagy
kialakítandó telekhatárokhoz igazítva);
■ kötelező fásítás, beültetési kötelezettség határa, a telek zöldfelületként kialakítandó része;
■ védőtávolságok.
(3) Amennyiben szabályozási vonallal, terület-felhasználási egységgel vagy övezethatárral
egybeeső telekhatár változik, a közterület határa, a használat illetve az övezet értelemszerűen a
változással egyezően alakul.
(4) Telekhatár(ok) kialakítása illetve megváltoztatása esetén, az építési hely és határvonala a tényleges
határ(ok)tól mért kötelező elő-, oldal és hátsókertek betartásával értelemszerűen alakítandó.
(5) A meglévő, megtartható épület (terven kitöltéssel jelölt) építési helyet is jelent.
(6) Az építési helyen kívül meglévő (terven kitöltés nélkül jelölt) épületek megtarthatók, de bontás
esetén új építés csak a jelen előírás szerint lehatárolt építési területen létesíthető.
(7) Ahol a terv, építési helyet nem jelöl, ott az övezeti előírásokban meghatározott paraméterek
szerinti elő-, oldal- és hátsókertek értelemszerűen biztosítandók.

 

Ügyleírások