2018. 11. 12. hétfő
   
méret

Keresés

Átmeneti segély

Ügytípus: C) SZOCIÁLIS IGAZGATÁS
Ügyintéző: Némethné Bezlai Ildikó

Gellénháza Község Önkormányzata Képviselő-testületénektelepülési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2015.(III.16.) önkormányzati rendelete

Átmeneti segély

20. §

 

(1) Átmeneti segélyt állapíthat meg a Szociális Bizottság annak a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személynek, akinek családjában

váratlan esemény, vagy egyéb rendkívüli ok miatt előre nem látható, jelentős többletkiadás keletkezett vagy várható, továbbá

az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg

ba.) egyedülálló esetén a nyugdíjminimum összegének 150%-át,

bb.) két vagy több fős háztartás esetén a nyugdíjminimum összegének 130%-át,

bc.) gyermeket nevelő háztartás esetén két vagy több fős háztartásban a nyugdíjminimum összegének 150%-át.

(2) Rendkívüli élethelyzet illetőleg vis major esetén a jövedelmi viszonyoktól függetlenül is adható átmeneti segély. Rendkívüli élethelyzetnek minősül a baleset vagy betegség miatt legalább 6 hónapig tartó munkaképtelen állapot, haláleset. Vis major természeti csapás, valamint olyan váratlan előre nem tervezhető kiadás, mely a kérelmező és családja létfenntartását veszélyezteti.

(3) Az átmeneti segély adható eseti jelleggel, vagy tartósan jövedelem nélküli létfenntartási gonddal küzdő rászoruló részére meghatározott időszakra havi rendszerességgel.

(4) Átmeneti segély:

eseti kifizetéssel háztartásonként évente legfeljebb három alkalommal állapítható meg,

az átmeneti segély kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható,

az átmeneti segély természetbeni ellátásként is megállapítható. Ilyenkor az igénybe vett szolgáltatás díjának megfizetését vállalja az Önkormányzat.

(5) Az önkormányzat kamatmentes kölcsön formájában nyújthat átmeneti segélyt annak a rászorulónak:

akinek jövedelme a nyugdíjminimumot meghaladja, de nem éri el annak kétszeresét,

a kölcsön mértékének felső határa: a nyugdíjminimum négyszerese,

a kölcsön legfeljebb 2 évre nyújtható,

a törlesztést a folyósítást követő harmadik hónap után kell megkezdeni és havonta egyenlő részletekben kell teljesíteni,

a kölcsönnyújtás egyéb feltételeit megállapodásban kell rögzíteni,

különösen indokolt esetben a visszafizetés egy alkalommal átütemezhető,

ha a kölcsön összegét a megállapodásban előírt visszafizetési határidőn belül nem teljesíti a kedvezményezett, a kölcsön bírósági úton történő behajtásáról kell intézkedni,

kamatmentes kölcsön igénybevételére öt éven belül egy alkalommal van lehetőség,

az önkormányzat képviselő-testülete különösen indokolt esetben egyedi elbírálás alapján a kamatmentes kölcsön 50%-ának erejéig engedélyezheti a tartozás elengedését, melynek feltétele, hogy a kedvezményezett önhibáján kívül olyan anyagi és szociális helyzetbe került, hogy maga vagy családja létfenntartása veszélyeztetve van.

(6) Átmeneti segély egy naptári évben legfeljebb 3 alkalommal állapítható meg úgy, hogy a támogatások folyósítása között legalább három hónapnak el kell telnie.

(7) A segély felhasználásáról utólagos elszámolási kötelezettség írható elő.

(8) Nem állapítható meg átmeneti segély annak a kérelmezőnek aki

a.) az általa életvitelszerűen lakott lakás, vagy ház kerítéssel határos útingatlanig terjedő közterületen lévő árok, nyitott csatorna, folyóka, áteresz tisztántartásáról, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosításáról nem gondoskodik,

b.) az általa életvitelszerűen lakott lakás, vagy ház kerítéssel határos útingatlanig terjedő közterületen a járda és a közterület tisztán tartásáról nem gondoskodik,

c.) az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház általa megművelt udvarának és kertjének gaz – és gyommentesítéséről nem gondoskodik,

d.) az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház műveletlen udvarának és kertjének rendszeres kaszálásáról, fűnyírásáról nem gondoskodik,

az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosításáról a tőle elvárható mértékben nem gondoskodik.

A jegyző a fent meghatározott jogosultsági feltételek maradéktalan meglétét eljárása során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben foglalt szemle szabályai szerint vizsgálja.

Ügyleírások