2018. 11. 12. hétfő
   
méret

Keresés

Lakásfenntartási segély

Ügytípus: C) SZOCIÁLIS IGAZGATÁS
Ügyintéző: Némethné Bezlai Ildikó

Lakásfenntartási segély

Önkormányzati ügy
A hatáskör címzettje: Szociális bizottság
Illetékességi terület: Gellénháza
Illetékmentes

Gellénháza Község Önkormányzatának a települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2015.(III.16.) önkormányzati rendelete

Lakásfenntartási segély

 

18. §

 (1)   Az önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek és családok számára az általuk lakott

lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség (továbbiakban: lakás) fenntartásával kapcsolatos kiadások viseléséhez, a hátralék felhalmozódásának elkerülése céljából lakásfenntartási segéllyel nyújt támogatást. 

(2)    Szociálisan rászoruló

a) a kizárólag öregségi nyugdíjban, rehabilitációs, vagy rokkantsági ellátásban részesülő személyek által lakott háztartásban élő, ha az egy főre jutó jövedelme nem haladja meg

aa) egyszemélyes háztartás esetén a nyugdíjminimum 300 %-át,

ab) egyéb esetben a nyugdíjminimum 250 %-át,

b) az a) pont alá nem tartozó

ba) egyszemélyes háztartás esetén a nyugdíjminimum 250 %-át,

bb) többszemélyes háztartás esetén a nyugdíjminimum 200 %-át,

c) és vagyonnal nem rendelkeznek.

(3)   A lakásfenntartási segély

a) a villanyáram-, víz- és gázfogyasztás, a központi fűtés, a csatornahasználat és szemétszállítás díjához, a közös költséghez természetben, a szilárd tüzelés költségéhez pénzbeli vagy természetben nyújtott települési támogatás.

 

(4)   A lakásfenntartási segélyt a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a szociális

bizottság a kérelem benyújtása hónapjának 1. napjától egy évre állapíthatja meg a háztartásban élők közül annak, aki a szolgáltatóval szerződésben áll, önkormányzati lakásban élő esetén a bérlőnek, illetve a lakáshasználónak.

A segélyt rendszeres támogatásként havonta utólag, minden hónap 5-éig a szolgáltató, számlájára kell utalni. Szilárd tüzelés költségére igényelt támogatás esetén a segély éves összege a jogosult részére a megállapítást követően egyösszegben kifizethető.

(5)   A lakásfenntartási segély havi összege:

a) a (2) bekezdés aa) pontja és a (2) bekezdés ba) pontja esetén 6.000.- Ft,

b) a (2) bekezdés ab) pontja és a (2) bekezdés bb) pontja esetén 4.500.- Ft.

 

(6) A támogatás megállapítása iránti kérelmet a melléklete szerinti

 

formanyomtatványon kell benyújtani, melyhez mellékelni kell:

- a rendelet melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot, valamint – figyelemmel e

rendelet 5. § (1)-(3) bekezdésére – a háztartásban élők jövedelemigazolásait,

- a rendelet 2. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot,

- a fogyasztónak és a fogyasztási helynek a szolgáltató általi azonosításához szükséges adatokat tartalmazó iratot

- a lakásfenntartási segély utalásához szükséges számlaszámot.

(7) Lakásfenntartási segély ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. 

Ügyleírások